Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.


Tarabić, B.N. i Brkljačić, T. (2016). Mladi i politika. Neuključenost ≠ nezainteresiranost. U Z. Penezić i sur. (Ur.), XX. Dani psihologije u Zadru (međunarodni znanstveno–stručni psihologijski skup) (str. 127). Zadar: Sveučilište u Zadru – Odjel za psihologiju.

Mladi i politika. Neuključenost ≠ nezainteresiranost

Premda su mladima dostupni brojni mehanizmi participacije u društvenim i političkim zbivanjima, u vidu mogućnosti sudjelovanja u javnom diskursu i samom procesu odlučivanja, mnogi od njih ne koriste tu mogućnost. Cilj je istraživanja bio ispitati fenomene u podlozi neuključenosti mladih. Istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi, kvalitativni dio istraživanja poslužio je za izradu upitnika koji je korišten u drugom, kvantitativnom dijelu te za retroaktivno proširivanje i kontekstualizaciju nalaza.

U ovom će radu biti prikazan dio rezultata kvantitativnog dijela istraživanja koji se odnose na faktorsku strukturu i logiku skale za ispitivanje motiva neuključivanja u društveno-politička zbivanja te njihove povezanosti s percepcijom razine informiranosti i zadovoljstvom životom.

Podatci su prikupljeni online anketnim upitnikom, koji su popunila 203 sudionika (30 mladića i 173 djevojke) u dobi od 18 do 29 godina (M = 22.6, SD = 2.460). Većinu uzorka čine studenti 176 (86.7%), a ostali su sudionici visokoobrazovane osobe. Skala motivacije za neuključivanje je instrument Likertova tipa s 15 tvrdnji koje se procjenjuju na skali od pet stupnjeva. U eksploratornoj faktorskoj analizi su, na temelju Scree-plota i obrasca zasićenja, izlučene tri glavne komponente, koje su identificirane kao 1) nepodržavajuća okolina, 2) opća nezainteresiranost i 3) percepcija trenutnog stanja kao prihvatljivog. Faktor nepodržavajuće okoline, koji se odnosi na osobna ili negativna iskustva bliskih osoba i poznanika koja su posljedica društveno-političkog uključivanja, objašnjava 28.4% varijance. Faktor opće nezainteresiranosti, koja ne proizlazi iz negativnih iskustava i u svojoj pozadini nema neki eksplicitni razlog, objašnjava 17.18% varijance. Faktor percepcije trenutnog stanja kao prihvatljivog, koji se odnosi na mišljenje da stanje nije dovoljno loše da bi svoje slobodno vrijeme i ostale obaveze podredili društveno-političkim angažmanu, objašnjava 8.42% varijabiliteta manifestnih varijabli. Izlučeni faktori objašnjavaju ukupno 54% varijabiliteta manifestnih varijabli. Faktor nepodržavajuće okoline povezan je s nižim zadovoljstvom životom. Veći interes za društveno-politička zbivanja nije se pokazao povezanim s procijenjenom razinom informiranosti. Sveukupno gledano, neuključenost mladih u najvećoj se mjeri može objasniti nepodržavajućom okolinom i percepcijom društveno-političkih zbivanja kao manje bitnih.